جشنواره رسانه ای امام رضا ع

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :5:
  5
  5
 • :38:
  38
  38
 • :73:
  73
  73
 • :mad:
 • :27:
  27
  27
 • :62:
  62
  62
 • :15:
  15
  15
 • :50:
  50
  50
 • :SMILEC01:
  SMILEC01
  SMILEC01
 • :00000004:
  00000004
  00000004
 • :37:
  37
  37
 • :72:
  72
  72
 • :25:
  25
  25
 • :61:
  61
  61
 • :14:
  14
  14
 • :49:
  49
  49
 • :11400000:
  11400000
  11400000
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :71:
  71
  71
 • :24:
  24
  24
 • :60:
  60
  60
 • :13:
  13
  13
 • :48:
  48
  48
 • :00330000:
  00330000
  00330000
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :70:
  70
  70
 • :p
 • :23:
  23
  23
 • :59:
  59
  59
 • :12:
  12
  12
 • :47:
  47
  47
 • :62059_gi:
  62059 Gi
  62059 Gi
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :69:
  69
  69
 • ;)
 • :22:
  22
  22
 • :58:
  58
  58
 • :11:
  11
  11
 • :46:
  46
  46
 • :00040000:
  00040000
  00040000
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :33:
  33
  33
 • :68:
  68
  68
 • :D
 • :21:
  21
  21
 • :56:
  56
  56
 • :10:
  10
  10
 • :45:
  45
  45
 • :101:
  101
  101
 • :1:
  1
  1
 • :32:
  32
  32
 • :67:
  67
  67
 • :o
 • :20:
  20
  20
 • :55:
  55
  55
 • :9:
  9
  9
 • :44:
  44
  44
 • :78:
  78
  78
 • :000mk000:
  000mk000
  000mk000
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • :)
 • :19:
  19
  19
 • :54:
  54
  54
 • :8:
  8
  8
 • :42:
  42
  42
 • :77:
  77
  77
 • :(
 • :30:
  30
  30
 • :65:
  65
  65
 • :18:
  18
  18
 • :53:
  53
  53
 • :7:
  7
  7
 • :40:
  40
  40
 • :76:
  76
  76
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :29:
  29
  29
 • :64:
  64
  64
 • :17:
  17
  17
 • :52:
  52
  52
 • :6:
  6
  6
 • :39:
  39
  39
 • :75:
  75
  75
 • :28:
  28
  28
 • :63:
  63
  63
 • :16:
  16
  16
 • :51:
  51
  51
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
 • :eek:
 • Imported Smilies
 • :???:
 • :roll:
 • :-)
 • 8-)
 • :!:
 • :smile:
 • :lol:
 • :?:
 • ;-)
 • :x
 • :idea:
 • :wink:
 • :-x
 • :arrow:
 • :-(
 • :-P
 • :|
 • :sad:
 • :razz:
 • :-|
 • :-o
 • :oops:
 • :mrgreen:
 • :shock:
 • :cry:
 • :geek:
 • :?
 • :evil:
 • :-D
 • :ugeek:
 • :-?
 • :twisted:
 • :grin:
 • :U