به این راحتیا نمیشه تو کامنت توضیح داد باید بیشتر مطالعه کنید تا بتونید مسلط شید.