سلام
یک آبجکت داریم می خواهم به وسیله موس یک خط دلخواه بکشم و بعد از اینکه کلیک چپ موس را رها کردم آبجکت مسیر اون خط را دنبال کند تا به پایان خط برسد.