مقاله ای به زبان انگلیسی پیدا کردم که روش ارتباط بین lightswitch و unity رو آموزش داده، می تونه در بعضی از پروژه ها کاربرد داشته باشه، مقاله در لینک زیر قرار داره


lightswitch :این ابزار جدید، به گفته مایکروسافت، تولید یک محیط یکپارچه جهت برنامه های بزرگ سازمانی و تجاری در یک پلتفرم کامل است تا بتوان برنامه های تولید شده را به طور همزمان و بدون تغییرات برروی Desktop و Cloud اجرا نمود.


http://lightswitchhelpwebsite.com/Blog/tabid/61/EntryId/134/Using-Visual-Studio-LightSwitch-To-Orchestrate-A-Unity-3D-Game.aspx