سلام کارکتری دوبعدی داریم که حالات مختلفی دارد از جمله دویدن و پرتاب تیر .دست چپ دارای دو حالت می شود (پرتاپ تیر و جرکت برای دویدن) می خواهیم که بتوانیم بین این دوحالت در یک وضعیت (State) سویچ کنم.در اصل تنه شخص ثابت می باشو و وضعیت دست تعییر می کند